NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION PLUTUS VOYAGES

ONZE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – PLUTUS VOYAGES

MAJ 26/1/2023 – Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ART. 1 – HUUROBJECT

De verhuurder verhuurt aan de huurder het voertuig dat onderwerp is van aangehecht contract onder de voorwaarden genoemd in de onderstaande clausules, die de huurder onvoorwaardelijk accepteert. De huurder behoud zich het recht voor technische veranderingen door te voeren aan de camper voor zover deze niet van invloed zijn op de kwaliteit en de prijs, met uitzondering van veranderingen aan kenmerken die de huurder eventueel bij de reservering als voorwaarde heeft gesteld voor het aangaan van de verbintenis (behalve met betrekking tot de mogelijkheid tot goede ontvangst van televisie en radio)  Tevens wordt opgemerkt dat een partner de plaats van de verhuurder kan innemen voor de uitvoering van bijgevoegd contract.

ART. 2 – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET VOERTUIG

1/DOCUMENTEN TE OVERLEGGEN DOOR DE HUURDER:

Voordat de camper ter beschikking wordt gesteld aan de huurder en eventuele andere bestuurders, die minimaal 21 jaar oud dienen te zijn en ten minste 3 jaar in het bezit van een rijbewijs, dienen deze hun identiteit te bewijzen en hun rijbewijs te overleggen. In het geval dat de bestuurder niet voldoende bewijs van bevoegdheid en geen bewijs van domicilie of een huurafrekening kan overleggen, kan de overdracht van de camper worden geweigerd. De huurder is verantwoordelijk voor de goede zorg voor het voertuig en voor alle handelingen in verband met het besturen en transporteren van het voertuig. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig niet te laten besturen door andere personen dan die welke door de verhuurder zijn geaccepteerd en voor wie hij garant staat overeenkomstig artikel 1984 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Het niet opvolgen van deze instructie kan uitsluiting van de verzekeringsdekking tot gevolg hebben.

2/STAAT VAN DE CAMPER

De camper wordt bij de vestiging van de verhuurder ter plaatse ter beschikking gesteld. Door de ingebruikname accepteert de huurder de staat waarin de camper is geleverd en verklaart hij volledig op de hoogte te zijn van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden. De huurperiode gaat in op het moment waarop de juridische zorg voor de camper, door middel van ondertekening van het contract en overdracht van de sleutels, aan de huurder is overgedragen. Op het moment van ingebruikname van de camper vindt in het bijzijn van de huurder een inspectie en inventaris plaats van al het materiaal en alle accessoires die zich in de camper bevinden, waarvan een rapport wordt opgesteld dat door de huurder wordt ondertekend. Bij de terugbezorging zal eenzelfde inspectie en inventaris plaatsvinden, waarbij de huurder in geval van afwezigheid van of weigering tot ondertekening in het ongelijk wordt gesteld. Alle missende of beschadigde objecten of accessoires, met uitzondering van die waarvan apart melding is gemaakt in het inspectie- en inventarisrapport opgemaakt bij de ingebruikname van de camper die wordt geacht in goede staat te verkeren, zowel wat betreft mechanische onderdelen als installatieonderdelen, dienen door de huurder te worden vergoed. De huurder mag betaling van reparaties waartoe hij volgens de onderhavige voorwaarden van onderhavig contract verplicht is niet weigeren op grond van een defect of slecht functioneren van een installatie.

3/DOCUMENTEN VAN HET VOERTUIG

De huurder verbindt zich ertoe alle documenten van het voertuig in goede staat te bewaren. In geval van verlies van deze documenten zal de huurder alle aangiften doen die benodigd zijn voor het verkrijgen van een duplicaat, de documenten op zijn kosten vervangen en de huurder een vergoeding betalen voor de stilstand van de camper, die wordt berekend op basis van het geldende dagtarief voor de huur van de camper op het moment van de veroorzaakte stilstand.

4/BORG Op het moment van de terbeschikkingstelling van de camper betaalt de huurder een borgsom aan de verhuurder. Deze som, waarvan de hoogte is vermeld in het huurcontract, kan enkel door middel van bankoverschrijving worden voldaan.

ART. 3 – BETALING

1/RESERVERING:

De huurder dient bij het reserveren van de camper een aanbetaling over te maken via bankoverschrijving, waarvan het bedrag afhankelijk is van het huurtarief. Het volledige restbedrag dient 30 dagen voor vertrek te worden voldaan. Indien dit niet is gebeurd, zal de reservering worden geannuleerd. Bij de berekening van de huurperiode voor de toepassing van het tarief wordt een dag gerekend als een onverdeelbare periode van 24 uur.

2/BIJKOMENDE KOSTEN:

Aan het einde van de huurperiode verbindt de huurder zich tot de betaling van de volgende bijkomende kosten aan de verhuurder:

– in het geval van huur met een beperkt aantal kilometers: een vergoeding tegen het afgesproken tarief voor het aantal extra kilometers dat door het voertuig is afgelegd gedurende de huurperiode, zoals aangegeven door de kilometerteller;

– in het geval van schade die is veroorzaakt door de huurder: administratiekosten ter hoogte van € 60 inclusief btw evenals de kosten die moeten worden gemaakt door de verhuurder voor de reparatie van de veroorzaakte schade aan het voertuig, binnen de limiet van een eigen risico per incident zoals vastgelegd in de dan geldende tarieven;

– alle boetes, kosten, uitgaven of belastingen die voortkomen uit verkeers- of parkeerovertredingen die zijn begaan tijdens de huurperiode;

– servicekosten en de kosten voor het bijvullen van brandstof en/of AdBlue en gas volgens de dan geldende tarieven;

– schoonmaakkosten volgens het dan geldende tarief.

3/INCASSOKOSTEN:

De huurder accepteert dat bijkomende kosten die na twee aanmaningen en een ingebrekestelling nog altijd niet zijn betaald, zullen worden verrekend met de borgsom die bij vertrek is achtergelaten, en hij erkent op de hoogte te zijn van en in te stemmen met betaling van de kosten die met deze incasso gepaard gaan, ter hoogte van 5% van het geïncasseerde bedrag inclusief btw.

ART. 4 – DUUR VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING

De camper moet door de huurder worden teruggebracht bij de vestiging van de verhuurder ten laatste op de dag en het tijdstip dat in het contract is aangegeven. Verlenging van de huur is in geen enkel geval mogelijk zonder toestemming van de verhuurder en moet in ieder geval minimaal 72 uur voor het einde van de terbeschikkingstelling worden aangevraagd. In geval van een verlenging van de huur die niet door de verhuurder is goedgekeurd verliest de huurder de verzekeringsdekking en dient hij tot de camper is teruggebracht een dagelijkse boete te betalen van 2 maal het geldende tarief voor de verlengingsperiode zoals aangegeven in het contract. In het geval dat de camper eerder wordt teruggebracht dan voorzien, vindt er geen restitutie aan de huurder plaats.

ART. 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

De huurder verbindt zich ertoe de nationale en internationale verkeersregels met betrekking tot rijgedrag, parkeren en campers te respecteren. Hij verbindt zich ertoe de camper te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is hem niet toegestaan met de camper deel te nemen aan welke soort wedstrijd dan ook noch om deze voor te bereiden. De huurder mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder geen enkele wijziging doorvoeren aan de camper of deze gebruiken om iets aan te koppelen. Het is de huurder niet toegestaan de camper te gebruiken voor het gratis vervoeren van personen of goederen, voor illegale doeleinden of voor andere doeleinden dan door de fabrikant bedoeld. De camper dient alleen te worden bestuurd door de huurder of de bestuurders die door hem in het huurcontract worden genoemd en dit alleen op voor autoverkeer geschikte wegen in Europa, tenzij hem speciale toestemming is gegeven door de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren of deze deels of in zijn geheel uit handen te geven. Hij dient in alle gevallen de burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen te respecteren van overtredingen die hij heeft begaan als gebruiker van het gehuurde voertuig. De huurder verbindt zich ertoe de camper in goede staat te houden en in de staat die volgens de geldende wet- en regelgeving nodig is voor het gebruik van de camper. Hij erkent de handleidingen te hebben ontvangen van de verhuurder, deze te hebben gelezen en verbindt zich ertoe zich te houden aan de daarin opgenomen bepalingen, met name met betrekking tot het tijdig doorvoeren van onderhoudswerkzaamheden die worden aanbevolen. De huurder verbindt zich ertoe bij elke stop de antidiefstalapparatuur in te schakelen (indien de camper hiervan is voorzien), de camper af te sluiten en de voertuigdocumenten en sleutels, die in geen geval in het voertuig mogen achterblijven, te allen tijde bij zich te houden.

1/VERBLIJF IN HET BUITENLAND:

De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels van de landen waar hij doorheen reist. In dit kader informeert hij de verhuurder bij zijn reservering over zijn plannen of verbindt hij zich ertoe te controleren of de uitrusting van het voertuig voldoet aan de internationale wettelijke verkeersregels. Bij gebreke hiervan kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele consequenties (boetes voor verkeersovertreding, immobilisatie van het voertuig, etc.) en loopt de huurder het risico de verzekeringsdekking te verliezen in overeenstemming met de uitzonderingen die in het verzekeringscontract zijn opgenomen.

ART. 6-ONDERHOUD EN REPARATIE

De huurder verbindt zich ertoe de camper en de uitrusting en accessoires ervan in goede staat te houden. Hij is verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan de camper, zonder dit op de verhuurder te kunnen verhalen: periodieke controle en bijvulling van olie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, remvloeistof, AdBlue en periodieke controle van de spiegels, bandenspanning, remsystemen en de accu. Bij twijfel dient hij contact op te nemen met de pechverzekering. In geval van storingen (van de motor of in het woongedeelte) dient de huurder direct contact op te nemen met de pechverzekering, waarvan hij het telefoonnummer heeft ontvangen. In het geval er geen contact wordt opgenomen met de pechverzekering en/of de instructies van deze verzekering niet worden opgevolgd, behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurder een boetebedrag in rekening te brengen voor de dagen waarop het voertuig heeft stilgestaan voor reparatie (tegen het geldende tarief voor de extra dag(en) huur) en blijft de huurder financieel verantwoordelijk voor de diensten die hij op eigen initiatief heeft laten uitvoeren. Alle kosten die voortvloeien uit normaal mechanisch gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. Omgekeerd worden bij abnormaal gebruik door nalatigheid van de huurder de door de verhuurder gemaakte kosten voor repatriëring (inzittenden en voertuig) en reparaties op de huurder verhaald, en wordt een schadevergoeding voor stilstand van het voertuig in rekening gebracht tegen het geldende dagtarief voor de periode waarin en voor het aantal dagen waarmee de huurperiode wordt overschreden. In geval van bandschade met een andere oorzaak dan normaal gebruik verbindt de huurder zich tot het op eigen kosten vervangen van de band(en) met (een) identieke band(en).

ART. 7 – VERZEKERING – PECHHULP

Op voorwaarde dat onderhavige algemene voorwaarden worden gerespecteerd is de huurder verzekerd middels een door de verhuurder afgesloten verzekeringspolis. De huurder erkent kennis te hebben genomen van de dekking en de uitsluitingen.

1/SCHADEVERZEKERING:

Zie bijlage 1.

Onder het begrip “schadegeval” wordt verstaan schade aan of verslechtering van de staat van de camper. De huurder subrogeert automatisch de verhuurder in zijn recht op het aanwenden van rechtsmiddelen tegen derden voor materiële schade, ongeacht de aard van het schadegeval (ruitbreuk, splintering van de voorruit, aanrijding met een geïdentificeerde of ongeïdentificeerde derde). De huurder verbindt zich tot het correct invullen van een schadeformulier uiterlijk 24 uur na de ontdekking van de feiten en voegt, indien van toepassing, het bewijs van aangifte bij de bevoegde politieautoriteiten toe aan zijn schademelding. Elk schadegeval dat niet wordt gemeld of is gebaseerd op een “valse melding” komt voor de kosten van de huurder, zowel voor wat betreft de schade aan de camper als de schade die is toegebracht aan derden. Het is de huurder in geen geval toegestaan de verantwoordelijkheid voor een schadegeval te bespreken of te bepalen met derden of compromissen te sluiten met betrekking tot het schadegeval. Het is de huurder tevens niet toegestaan, onder het voorwendsel dat de derde partij verantwoordelijk was, te weigeren de huur, reparatiekosten of schadevergoedingen te betalen die hij mogelijk om eender welke reden aan de verhuurder schuldig is, of deze op te schorten. Per schadegeval geldt een eigen risico van € 2000 (€ 0 in het geval van ruitbreuk). De huurder heeft de mogelijkheid om – tegen betaling van een forfaitair bedrag van € 35 voor 1 dag; € 60 voor 2 dagen; € 80 voor 3 dagen; € 100 voor 4 dagen; €115 voor 5 dagen; € 130 voor 6 dagen; € 145 voor 7 dagen; € 160 voor 8 dagen en € 18/dag voor een periode van meer dan 18 dagen – in te tekenen op een “afkoop eigen risico externe schade”, waardoor het bedrag dat in geval van schade voor zijn rekening komt, wordt beperkt tot € 200 inclusief btw per schadegeval.

2/VERZEKERING BIJ DIEFSTAL, CARJACKING EN POGING TOT DIEFSTAL:

De huurder verbindt zich tot:

– het direct doen van aangifte van diefstal of poging tot diefstal van de camper bij de politie of gendarmerie en het op de hoogte brengen van de verhuurder;

– het inleveren van de originele sleutels aan de verhuurder binnen 24 uur.

Onder deze voorwaarden bedraagt het eigen risico € 7622. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is de hoogte van het eigen risico van de huurder gelijk aan de totale waarde van de camper (voertuig + uitrusting) zoals vastgesteld door een expert.

3/VERZEKERING BIJ DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN BIJ INBRAAKSCHADE AAN HET VOERTUIG:

Onder het begrip “persoonlijke bezittingen” wordt verstaan het geheel van de bezittingen van de huurder en de inzittenden die zich ten tijde van de inbraak afgesloten binnenin het voertuig bevonden, met uitzondering van voedingsmiddelen. Onder het begrip “inbraakschade aan het voertuig” wordt verstaan de schade die tijdens de inbraak aan het voertuig is ontstaan, evenals de diefstal van de bij de camper horende accessoires. De huurder dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

4/BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN EN GEVOLGEN:

Naast de uitsluitingen vastgelegd in het verzekeringscontract, die volledig aan de huurder kunnen worden tegengeworpen, vervalt de verzekeringsdekking in de volgende gevallen:

– een bestuurder die geen geldig rijbewijs bij zich draagt, evenals een bestuurder in staat van dronkenschap of onder de invloed van drugs of niet medisch-voorgeschreven verdovende middelen;

– het niet nakomen van de meldplicht van de huurder aan de verhuurder in het geval van eender welk schadegeval;

– geleden schade aan het bovenste gedeelte van de camper (dak, alkoof en in het algemeen alle delen van het voertuig die zich boven een hoogte van 2m50 bevinden);

– moedwillig aangebrachte of per ongeluk ontstane schade aan het interieur van het voertuig (brandplekken, gebroken accessoires, etc.).

In het geval van niet-gedekte schade door uitsluiting of verlies van de dekking dient de huurder de camper, na akkoord hiertoe van de verhuurder, op eigen kosten te laten herstellen in een door de verhuurder goedgekeurde werkplaats. Indien de schade aan de camper onherstelbaar is of de camper om eender welke reden niet aan de verhuurder kan worden teruggegeven is de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding schuldig waarvan het bedrag is vastgelegd in de speciale tarief- en pechhulpvoorwaarden.

ART. 8 – RECHTEN EN BELASTINGEN

De huurder is als enige verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van rechten en belastingen met betrekking tot het goederenverkeer (douane, subsidies, regels, etc.). Indien de huurder aansprakelijk wordt gesteld behoudt de verhuurder zich uitdrukkelijk het recht voor zich tegen de huurder te keren en deze een volledige vergoeding te vragen voor de eventueel geleden schade.

ART. 9 – DUUR VAN HET CONTRACT

De huur wordt afgesloten voor een periode die is vastgelegd in het contract dat bij onderhavige voorwaarden is gevoegd. Indien het voertuig niet op de afgesproken datum is ingeleverd en bij gebreke van een schriftelijke toestemming tot verlenging behoudt de verhuurder zich het recht voor de camper terug te nemen waar deze zich dan ook bevindt en dit op kosten van de huurder, zonder dat deze aanspraak heeft op onrechtmatige beëindiging van de huur.

ART. 10 – BEEÏNDIGING VAN HET CONTRACT

Het niet-respecteren van de algemene huurvoorwaarden door de huurder heeft annulering van de reservering of beëindiging van de huur tot gevolg. Omgekeerd dient de verhuurder, in het geval het voertuig niet ter beschikking van de huurder kan worden gesteld om redenen die niet aan de verhuurder kunnen worden toegeschreven, een alternatief voor te stellen. Indien geen oplossing wordt gevonden of de voorgestelde oplossing niet door de huurder wordt geaccepteerd, wordt de reservering geannuleerd en krijgt de huurder reeds betaalde gelden terug zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

In geval van een dispuut met betrekking tot de uitvoering van onderhavig contract is de rechtbank van de vestigingsplaats van de huurder als enige bevoegd.

ART. 11 – ANNULERING

1/ANNULERING:

Aantal (werk)dagen voor vertrek Meer dan 30 dagen voor vertrek % Annuleringskosten op het totale huurbedrag 30%

29 tot 21 dagen voor vertrek 40%

20 tot 15 dagen voor vertrek 60%

14 dagen of minder voor vertrek 100%

In geval van vertraging bij het ophalen van het voertuig, het niet ophalen van het voertuig op het afgesproken tijdstip van begin van de huur, of annulering na de vertrekdatum vindt er geen restitutie plaats.

2/VERZEKERINGSOPTIE ANNULERING:

Voor de acceptatie van de verzekeringsoptie Annulering is het noodzakelijk dat de alle inzittenden van de camper worden ingeschreven en dat het totaalbedrag voor deze optie is overgemaakt. De optie dekt de kosten voor annulering tot aan de begindatum van de huur zoals contractueel vastgelegd en enkel in de volgende gevallen:

– ernstige ziekte waardoor immobilisatie van meer dan 4 dagen noodzakelijk is;

– ongeval waardoor reizen met eigen middelen onmogelijk wordt;

– overlijden van een van de inzittenden van de camper of een direct familielid (echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, broer, zus, schoonzoon, schoonzus) – benoeming tot jurylid voor het Hof van Assisen;

– ontslag van de verzekerde.
Deze lijst van gebeurtenissen is limitatief; elke andere veroorzakende gebeurtenis dan hierboven vermeld is uitgesloten van het toepassingsgebied van de optie Annulering. PLUTUS VOYAGES is de enige partij die kan beoordelen of de aard van de gebeurtenis valt binnen de voornoemde legitieme gevallen. De huurder heeft de mogelijkheid om zijn reservering te annuleren tot de afgesproken vertrekdatum door middel van het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Deze moet samen met alle ondersteunende documenten (bewijs van ziekteverlof, overlijdensakte, doktersrecepten, sociale zekerheidsverklaring) binnen 5 dagen volgend op de gebeurtenis worden verstuurd. Alle communicatie, meldingen van schadegevallen of andere meldingen  dienen te worden gestuurd aan PLUTUS VOYAGES Service Annulation, 8 RUE DE LA GARE, 52230 THONNANCE-LES-MOULINS.
De huurder ontvangt het totaal van alle reeds betaalde bedragen minus de kosten voor de optie Annulering terug. Na de afgesproken vertrekdatum wordt geen enkele annulering meer geaccepteerd. Deze optie biedt de klant een dekking voor de bedragen die zijn betaald voor de huur van de camper vanaf de datum van registratie van de reservering door PLUTUS VOYAGES tot de datum van vertrek. Gebeurtenissen waarvan de oorzaak is ontstaan vóór de reserveringsdatum zijn uitgesloten van acceptatie door PLUTUS VOYAGES.

ART. 12 – KLACHTENPROCEDURE – BEMIDDELING CONSUMENTENGESCHILLEN

Elke klacht dient door de huurder middels aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gericht aan de verhuurder en te worden verstuurd naar het bedrijfsadres zoals vermeld op het huurcontract. De verhuurder zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Voorts heeft de huurder, in overeenstemming met Artikel 612-1 van de Franse Consumentenwet, het recht om zich kosteloos te wenden tot een bemiddelaar voor consumentengeschillen met het oog op een minnelijke schikking van het geschil tussen hem en de verhuurder. In dit kader wordt de consumentenbemiddelaar CM2C voorgesteld, met wie op de volgende manieren contact kan worden opgenomen:

– elektronisch via de website www.cm2c.net;

– per post op het adres: CM2C – Centre de la médiation de la consommation de conciliateurs de justice, 14 Rue Saint Jean, 75017 Paris, Frankrijk.

ART. 13 – JURIDISCHE INFORMATIE M.B.T. PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die worden gevraagd voor de ondertekening van het contract worden verwerkt door PLUTUS VOYAGES. Deze gegevens zijn essentieel voor het sluiten, uitvoeren en beheren van het contract. Deze gegevens kunnen worden verwerkt door PLUTUS VOYAGES – of derden – voor de uitvoering van alle handelingen in verband met klantenbeheer, commerciële prospectie, het beheer van reviews van personen over producten, diensten of inhoud, het bijhouden van commerciële statistieken, het bijhouden van de prospectiedossiers van PLUTUS VOYAGES door het orgaan, de persoon of de afdeling binnen PLUTUS VOYAGES verantwoordelijk voor het beheer van het bel-me-niet-register, het organiseren van kansspelen, loterijen of andere promotionele acties, het beheer van verzoeken met betrekking tot het recht op toegang, rectificatie en oppositie, het beheer van achterstallige betalingen en rechtszaken, klachtenbeheer of het toezicht op fraude. Voor meer informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt de betrokkene verwezen naar het gegevensbeschermingsbeleid van PLUTUS VOYAGES dat te lezen valt en beschikbaar is ten kantore van PLUTUS VOYAGES of waarvan de huurder op eenvoudig verzoek per e-mail (angela.finch@orange.fr) of per post aan het adres vermeld in onderhavig contract een kopie kan verkrijgen.

De betrokkene heeft in ieder geval de volgende rechten:

– het recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals deze voorkomen in de database van PLUTUS VOYAGES; – het recht op rectificatie van zijn gegevens of vergetelheid, met dien verstande dat dit recht kan worden beperkt door contractuele of wettelijke verplichtingen van PLUTUS VOYAGES; – het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de gevallen voorzien in de regelgeving en met name in Artikel 18 van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming);

– het recht op dataportabiliteit;

– het recht om met gegronde reden bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van zijn gegevens;

– het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële prospectie door PLUTUS VOYAGES; – het recht om zijn toestemming voor de verwerking op ieder moment in te trekken.

Hij kan deze rechten kosteloos laten gelden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, te sturen aan PLUTUS VOYAGES, per e-mail (angela.finch@orange.fr) of per post op het adres vermeld op onderhavig contract.

De betrokkene heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). In het geval van enig probleem staat PLUTUS VOYAGES uiteraard tot zijn beschikking voor het vinden van een wederzijds aanvaardbare oplossing.

De betrokkene kan algemene of specifieke aanwijzingen geven aan een vertrouwde persoon die is gecertificeerd door de CNIL, of aan PLUTUS VOYAGES, wat betreft het behoud, de verwijdering en de communicatie van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Hij kan een ook persoon aanstellen voor de uitvoering daarvan en de aanwijzingen op elk moment wijzigen. Indien de betrokkene bij leven geen aanwijzingen heeft gegeven hebben de erfgenamen de mogelijkheid om bepaalde rechten uit te oefenen, met name het recht op inzage.

 

Bijlage 1

AARD VAN DE DEKKING

 

 

 

OMVANG VAN DE DEKKING

 

 

 

EIGEN RISICO PER SCHADEGEVAL

 

Wettelijke aansprakelijkheid automobiel

 

 

Onbeperkt

 

 

N.V.T.

 

Verdediging en beroep

 

Onbeperkt

 

N.V.T.

 

Schade alle ongevallen, Vandalisme, Natuurgeweld

 

Waarde volgens expert, met een maximum van de gedeclareerde waarde ex btw

 

Schade door aanrijding met een ander voertuig: € 1.000 In alle andere gevallen: € 2000

 

Natuurrampen

 

Waarde volgens expert, met een maximum van de gedeclareerde waarde ex btw

 

Vastgelegd door ministerieel besluit

 

Brand, Storm, Natuurgeweld, Diefstal, Poging tot diefstal

 

Waarde volgens expert, met een maximum van de gedeclareerde waarde ex btw

 

€ 1000

 

Diefstal door carjacking

 

Waarde volgens expert, met een maximum van € 1.000

 

€ 7.622, teruggebracht tot € 3.000 indien voorzien van een GPS-tracker

 

Ruitbreuk
(uitgebreid tot ramen en dakramen), Koplampen

 

Vervangingswaarde

 

N.V.T.

Dekking van de verantwoordelijke bestuurder

 

€ 250.000

 

N.V.T.

Pechhulp

 

INBEGREPEN, ZIE VOORWAARDEN